VILKÅR OG BETINGELSER

 1.  Nedre aldergrense er 16 år.
 2.  Når en elev har bestilt kurs regnes det som bindende for begge parter fra første forfallsdato.
 3.  Har eleven innbetalt kursavgiften, men ikke kan delta grunnet endret arbeidssituasjon, flytting eller sykdom vil kursavgiften bli tilbakebetalt, om ikke annet avtales. Skolen vil be om legeattest. Eleven plikter imidlertid å returnere tilsendt kursmateriell tilbake til skolen for egen regning.
 4.  Er eleven påmeldt senere enn 2 uker før kursstart, betales kursavgiften i sin helhet umiddelbart.
 5.  Er eleven påmeldt kurs og kursavgift, men unnlater å møte fram uten gyldig forfall, refunderes ikke innbetalt kursavgift.
  Elev som ikke har innbetalt kursavgift i rimelig tid etter forfall, uten å underrette skolen om årsaken, mister plassen til andre elever. Om skolen ikke får ny elev som erstatning må eleven betale tapt kursavgift til skolen. Kompendium skal returneres skolen for elevens kostnad.
 6.  Elev som ikke har innbetalt kursavgift i rimelig tid etter forfall, uten å underrette skolen om årsaken, mister plassen til andre elever. Om skolen ikke får ny elev som erstatning må eleven betale tapt kursavgift til skolen. Kompendium skal returneres  skolen for elevens kostnad.
 7.  Kan eleven av viktige grunner ikke delta på kurset, må skolen underrettes snarest, slik at andre elever kan overta plassen. Se pkt. 2 om påmelding. Beskjed må gis før første forfallsdato.

INNBETALING AV KURSAVGIFT

 1.   Nettbank eller bankgiro. Dette valget gjøres ved påmelding av kurs.

SKOLENS PLIKTER OG ANSVAR

 1.  Skolen stiller instruktør, fartøy og fartøyets utstyr til elevens disposisjon for opplæring i tidsrommet kurset varer. Om kurset må avlyses av årsaker som skolen ikke er herre over, f.eks motorhavari, plutselig sykdom hos instruktør o.l., skal skolen omgående skaffe erstatning slik at nytt kurs kan starte umiddelbart. I motsatt fall vil elevene bli tilbudt nytt kurs samt reise til og fra hjemsted uten noe ytterligere vederlag. Skolens instruktører har under kurs det hele og fulle ansvar for elevens sikkerhet. Dette forutsetter at eleven følger de regler som er gjeldende under kursets gang.

FORSIKRING

 1.  Skolen har obligatorisk ansvarsforsikring for alle elever ombord. Forsikringen gjelder for elever som blir skadet uforskyldt.